Първа стъпка
Създаване на отбор и регистрация

За да се включите е необходимо да създадете отбор или да се присъедините към вече съществуващ. За създаване на отбор не е необходима формална регистрация на спортен клуб. Достатъчно е да се регистрирате при нас и да заявите участие чрез формата за регистрация.

Споделете с приятели, близки, компания, група, колеги и др. идеята си, намерете достатъчно привърженици. Потърсете спонсор евентуално. Представете идеята си на HR и PR отдела във фирмата/ организацията си – възможно е да харесат идеята и да ви станат поддръжници и инициатори, могат да подкрепят идеята пред ръководството. Представете идеята пред своите преки ръководители. Вярно е, че никой не иска да прави „излишни“ разходи, но ще харесат идеята и ще оценят и запомнят инициативността ви. Шансът да се съгласят да покрият всички разходи или поне голяма част от тях е огромен. Наблегнете на ползите за фирмата/ организацията – безплатна реклама и медийно отразяване, сближаване и сплотяване на колектива, грижа за здравето на хората, издигане на имиджа на фирмата.

Подберете участници в отбора. Изберете име, което най-точно да ви подхожда, проявете фантазия. Може да е името на фирмата или да добавите дракони, тигри и животни или символи до името на фирмата – Драконите от XYZ, Счетоводителите от XYZ, Акули, Лъвове, Вълци и всякакви зверове. Развихрете въображението си!

Подредете в списък отбора по тегло – има голямо значение за местоположението на всеки в лодката. Запознайте се с изискванията за състезателите и ролите в една драконова лодка. Изберете кой да бъде викач/ водач и кой да бъде кормчия/ рулеви – трябва да е с опит или възможности и желание да тренира за тази отговорна позиция. Докато нямате сериозно подготвен кормчия ние ще осигурим професионално подготвен такъв. Предвидете резервни гребци, които да участват в отбора – винаги може да има някой отсъстващ. Така няма риск да пропуснете тренировка или състезание. Ако сте стигнали дотук е време да предложите избор на капитан (напр. себе си) или друг по-способен.

Основни
Роли в отбора

Капитан – има основно организационни функции. Той комуникира с треньори, организатори на състезания, прави графици и координира целия екип. Организационен опит, лидерски умения са от полза. Капитанът може да бъде на лодката като Викач, Кормчия или гребец.

Викач/ водач с тъпан, който стои най-отпред на лодката. Често се избира лице, с по-нисък ръст/ тегло (за да не тежи на носа), но по-същественото е да има опит и знания, да познава правилата и да разбира техниката на гребане. Необходимо е да бъде със силен глас за подаване на ясни команди. Трябва да следи обстановката, да внимава за критични ситуации, да дава команди, съгласувани с кормчията, да стимулира и повдига духа на отбора. Викачът не цели да „помпа“ и напряга отбора, а да го насочва да бъде фокусиран и обратното – да го успокоява. Много отбори избират дами за свои викачи.

Кормчия/ рулеви (helm) – управлението на лодка с над 1-2 тона маса не е лека задача, изисква сила, умения и опит. Той трябва да сигнализира на водача какви команди да подава.
Кормчията и Водачът са основните фигури в отбора, те трябва да работят синхронизирано и в пълно разбирателство, с гласова комуникация и жестове. В зависимост от знанията, опита и уменията си, се уточнява, кой от двамата да има водещата роля и кой да следва. Здравето и безопасността на отбора са най-важни. Забележка: за целите на тренировките и състезанията ще бъде осигурен обучен кормчия.

Гребци – минимум 8 за малки лодки (Джуниър), максимум 20 за големите стандартни лодки. Гребците на първите места определят ритъма. Двойките гребци се определят по ръст и тегло. Отпред са тези с по-нисък ръст/ тегло, по средата са с най-висок ръст/ тегло/ сила/ опит. В края са отново с по-нисък ръст/ тегло.

Изисквания
Към всеки отбор

Всички заинтересовани фирми, организации и неформални компании могат да направят свои отбори.

Отборът може да се състои от до 25 души – 22 основни състезатели и 3 резервни, в случай на отсъствие на някой от титулярите. Броят на гребците трябва да е най-малко 8 за малките и минимум 16 за стандартните лодки.

Възраст

На тренировки и състезания не се допускат участници под 14 години и над 65 години. За участници под 16 години е необходимо писмено съгласие от родител/ настойник чрез попълване на декларация по образец.

Плувни умения

Всеки участник декларира, че може да плува без спасителна жилетка минимум 50 метра с дрехите, с които участва в тренировки и състезания. Възможно е обръщане на лодката, падане във водата и други ситуации, при които са необходими достатъчно добри плувни умения, въпреки осигурените мерки за безопасност.

Кондиция

Чрез подписване на декларация всички участници декларират, че нямат физически и психически проблеми, както и че не са употребили алкохол, сънотворни лекарства, психотропни и наркотични вещества. Употребата им преди и по време на тренировки и състезание е абсолютно забранена.

Дисциплина

Всеки участник в тренировки и състезания се задължава да изпълнява безусловно командите на треньорите и капитаните по време на плаване в лодката. Всякакви възражения и коментари са допустими единствено след акостиране на лодката.

Нужни тренировки за участие в състезания

Всеки отбор задължително трябва да премине през минимум 1-2 тренировки и одобрение от треньор, за да бъде допуснат до състезание. Неподготвени отбори и състезатели могат да причинят, дори неволно, нежелани инциденти за своя и за другите отбори и участници в състезанията.

Декларация

Всеки участник подписва декларация по образец за отказ от права и приемане на условията за тренировки и състезания с драконови лодки (Waiver).

Спасителни жилетки

Участници без спасителна жилетка не се допускат на тренировки и в състезания. Такава ще бъде осигурена от организаторите.